ОЛЕМ е структурно звено към направление „Механика на флуидите“.

Отворената лаборатория по експериментална микро и наномеханика (ОЛЕМ) е създадена през 2010 г. и оборудвана със съвременна апаратура, закупена по проект за Научна инфраструктура ДО-02-53 на Фонд „Научни изследвания“, както и по Еврoпейски проекти от програма Хоризонт 2020 и Седма Рамкова програма на ЕС.

ОЛЕМ функционира като база за разработване и изпитване на наноматериали, и за обучение на докторанти и млади учени.

В ОЛЕМ се разработват и изследват нови полимерни нанокомпозити с графен, въглеродни нанотръби, метални наночастици и наноглина, за функционални и структурни приложения. Експерименталните и теоретични изследвания са фокусирани върху механика на флуиди, механика на повърхности, материалознание, физика и физикохимия. Прилагат се методите на експерименталната реология, реологично моделиране, наноиндентация, трибология, макромеханика, термичен анализ, структура и морфология. Резултатите от тези изследвания ще разширят познанията върху взаимовръзките структура-свойства, перколационната концепция и междуфазовите взаимодействия, за дизайн на полимерни нанокомпозити с приложение в електрониката и мехатрониката.

ОЛЕМ адрес: ул. Акад. Г. Бончев, Блок 4, 1113 София, България.

Служители
Стая
Телефон
(+3592)
E-mail
проф. Румяна Коцилкова, д.т.н Ръководител 405
979 6462
kotsilkova@imbm.bas.bg
доц. д-р Евгени Иванов 427 979 6481 ivanov_evgeni@imbm.bas.bg
ас. Иванка Петрова 332 979 6475 ivanka.petrova@imbm.bas.bg
ас. Верислав Ангелов 429 979 6407 v.angelov@imbm.bas.bg
ас. Христиана Величкова-докторант 332 979 6475 hristiana_velichkova@imbm.bas.bg
ас. Поля Ангелова – докторант 425 979 6481 p.angelova@imbm.bas.bg
ас. Радост Иванова -докторант 425 979 6481 r.ivanova@imbm.bas.bg
ас. д-р Джихан Менсеидов 429 979 6407 menseidov@imbm.bas.bg
Асоциирани членове
доц. д-р Антония Топлийска 405, Блок 4 979 6462 a.topliyska@mail.bg

 

ЛАБОРАТОРИИ В ОЛЕМ:

 

Микро и наномеханика на материали

Реология и Термичен анализ

Технологии за нанокомпозити

3D принтиране на прототипи