Механиката на флуидите е фундаментална научна област, изучаваща механичните и статистико – механичните аспекти на три от четирите основни състояния на материята. Поради повсеместното разпространение на макро- и микро- флуидните системи и тяхното голямо значение за технологията и обществото, в направление Механика на флуидите на Института по механика се провеждат интензивни изследвания в следните области:

– Математическо моделиране и числено симулиране на течения на течности и газове, срещащи се в технологични и химически процеси и в околната среда.

– Изучаване на динамиката и устойчивостта на капилярни струи и капки, термо- и концентрационно-капилярната неустойчивост на еднослойни и двуслойни системи от вискозни течности и бинарни смеси.

– Изследване на магнитохидродинамичната и електрохидродинамичната неустойчивост на магнитни и диелектрични течности.

– Прилагане на хидродинамичен подход за моделиране на процеси в околоземното космическо пространство (атмосфера, йоносфера и магнитосфера). Числено се моделира взаимодействието между слънчевия вятър и комети или немагнит ни планети.

– Линеен и нелинеен анализ на времеви редове за еволюцията на характеристиките на флуидни системи

– Разработка и приложение на методи за аналитично и числено решаване на нелинейни диференциални, интегрални и интегродиференциални уравнения, свързани с описание на флуидни системи

– Изследване и математическо моделиране на динамиката и ефективността на флотация и сепарация за системи и апарати в минната и хранително – вкусовата индустрия, както и в системите за очистка на води за нуждите на екологията и опазването на околната среда.

– Приложение на математически апарат, разработен във връзка с механиката и статистическата механика на флуидите и насочен към изучаване на кинематиката, динамиката и еволюцията на сложни механични, химични, биологични, икономически и социални системи

-Числено и аналитично се изследват течения на биофлуиди с приложение към микро и наномеханиката на клетъчното движение

-На основата на оригинални патенти и изобретения се проектират автоматизирани хидротранспортни системи за напояване (тръбопроводни течения с многоточ ково отдаване на вода) и компютърно управляеми фонтанни системи . Изградени са художествени фонтани в София и други градове на страната.

служители стая тел. (+359 2) e-mail
проф. дмн Николай Колев Витанов – ръководител 116 979 6416 vitanov@imbm.bas.bg
чл. кор.проф. дмн Стефан Петров Радев 327 979 6457 stradev@imbm.bas.bg
проф. д-р Соня Стоянова Табакова 423 979 6476 stabakova@imbm.bas.bg
доц. дн Радко Петков 224 979 6433 rpetkov@imbm.bas.bg
доц. д-р Поля Стайкова Добрева 224 979 6433 polya2006@yahoo.com
доц. д-р Елена Ванчева Николова 308 979 6443 elena@imbm.bas.bg
доц. д-р Данчи Христова Кулова-Ненова 336 979 6435 dantchi@imbm.bas.bg
доц. д-р Красимир Борисов Радев 102 979 6407 kbradev@imbm.bas.bg
доц. д-р Нина Филипова Филипова 324 979 6454 philipova@imbm.bas.bg
гл. ас. д-р Светла Петрова Миладинова-Маринова 226 979 6435 svetla@imbm.bas.bg
гл. ас. д-р Олга Ничева 224 979 6433 olgani@imbm.bas.bg
гл.ас. д-р Мила Чиликова-Любомирова 224 979 6433 milachl@imbm.bas.bg
ас. Васил Лазаров Френкев 332 979 6475 vasil@imbm.bas.bg
д-р Иван Пейчев Йорданов 224 979 6433 i_jordanov@yahoo.com
д-р Христо Стефанов Илиев 224 979 6433 hristo@zonebg.com
Крум Григоров Григоров 224 979 6433 krum@yahoo.com
Асоц. член – доц. д-р Моньо Донев Карталев 224 979 6433 kartalev@geospace4.imbm.bas.bg
Асоц. член – гл. ас. Георги Симеонов Василев 328 979 6454 gsimeonov48@yahoo.co.uk