Учените от направлението провеждат теоретични и експериментални изследвания в следните области:
– Динамика, устойчивост и равновесие на конструкции в условията на големи деформации и нееластични свойства на материала
– Разпространение на вълни в анизотропни среди, съдържащи пукнатини, включения и слоеве
– Динамично взаимодействие между конструкция и флуид
– Контактни и спрегнати задачи в термоеластичността и пластичността
– Промяна на структурата и разрушение на метали при пластично формоване
– Земна механика
– Математическо моделиране на многофункционални и композитни материали
– Числено моделиране на светлинно разсейване и поляризация от микрочастици
– Методи за откриване на дефекти
– Безразрушително изследване на материали и конструкции, основано на лазерно-оптични, ултразвукови, електромагнитни и акустико-емисионни методи.

 

Служители

Стая Тел (+3592)

E-mail

проф. д-р Емил Самуил Маноах (ръководител) 204 979 6426 e.manoach@imbm.bas.bg
проф. д-р Петя Симеонова Динева 432 979 6485 petia@imbm.bas.bg
проф. дн Васил Иванов Кавърджиков 305 979 6451 kavarj@imbm.bas.bg
проф. д-р Дора Диманова Карагьозова 428 979 6482 d.karagiozova@imbm.bas.bg
проф. д-р Румен Златев Янков 301 979 6437 iankovr@yahoo.com
доц. д-р Тодор Ангелов Ангелов 401 979 6461 taa@imbm.bas.bg
проф. д-р Васил Митев Василев 424 979 6478 vasilvas@imbm.bas.bg
доц. д-р Мария Димитрова Дачева 334 979 6751 datcheva@imbm.bas.bg
доц. д-р Петър Апостолов Джонджоров 220 979 6478 padjon@imbm.bas.bg
доц. д-р Йонка Петкова Иванова 309 979 6445 yonka@imbm.bas.bg
доц. д-р Асен Георгиев Недев 323 979 6453 assen@imbm.bas.bg
доц. д-р Гергана Николова Николова 322 979 6452 gery@imbm.bas.bg
доц. д-р Никола Младенов Николов 323 979 6453 n.nikolov@imbm.bas.bg
доц. д-р Светослав Николов 406 979 6466 sv.nikolov@imbm.bas.bg
доц. д-р Людмила Парашкевова 322 979 6452 lusy@imbm.bas.bg
доц. д-р Десислава Любенова Пашкулева-секретар 305 979 6451 dessip@imbm.bas.bg
доц. д-р Александър Петров Попов 321 979 6477 alpopov@abv.bg
доц. д-р Георги Иванов Стоилов 403 979 6462 gstoilov@imbm.bas.bg
доц. д-р Филип Филипов 432 979 6485 philip_philipoff@imbm.bas.bg
доц. д-р Събина Чавдарова Чернева 334 979 6751 sabina@imbm.bas.bg
доц. д-р Ана Янакиева Янакиева 307 979 6442 aniyanakieva@imbm.bas.bg
ас. Александър Радославов Алексиев 309 979 6445 nntdd@imbm.bas.bg
ас. д-р Русислава Стефанова Захариева-Георгиева 303 979 6438 rusislava@imbm.bas.bg
ас. д-р Татяна Симеонова 514 979 6716 tsimeonova@imbm.bas.bg
гл.ас. д-р Йордан Николаев Мирчев 114 979 6114 mirchev@imbm.bas.bg
Ивелина Цветанова Маринова 309 979 6445 nntdd@imbm.bas.bg

Почетни членове

чл. кор. дтн Ангел Иванов Балтов 306 979 6441 anguelbaltov@gmail.com
проф. дтн Младен Георгиев

Асоциирани членове

проф. дтн Николина Янакиева Бончева 301 979 6437 boncheva@imbm.bas.bg
проф. дн Йорданка Александрова Иванова 325 979 6455 ivanova@imbm.bas.bg
проф. дтн Митко Минков Миховски 309 979 6445 nntdd@imbm.bas.bg
доц. д-р Роберт Флави Казанджиев 47 979 2006 robert@imbm.bas.bg
доц. д-р Никола Константинов Петров 426 979 6480 nikolapetrov@imbm.bas.bg
доц. д-р Катя Маринова Симеонова 420 979 6460 katyas@bas.bg

Докторанти

Петър Георгиев Мандиев 424 979 6788 pmandiev@imbm.bas.bg
Гергана Чалъкова 306 979 6441 chalakovag@gmail.com
Свилен Иванов Попов 303 979 6438 spopov@imbm.bas.bg