Направление „Физико-химична механика“ провежда научни изследвания в областта на  неметалните полимерни и силикатни композити, както и такива на хибридна основа по разгърнатата верига „състав-структура-свойства-технология“ с използване на методи от областта на механиката, физиката, химията и инженерните науки. Теоретичните и експериментални изследвания са фокусирани върху оптимизиране на структурно-механичните и технологични харастеристики на материали, предназначени за строителството и промишлеността.

Вниманието е насочено към изучаване на конвенционални и новосъздавани усилени полимери, както и на силикатни композитни материали за строителството – обикновени и дисперсно-армирани конвенционални, самоуплътняващи се и високоякостни бетони, такива с участие на отпадъчни и рециклирани материали и адаптиране на ефективни технологии за получаването и прилагането им. Изследват се основни физико-механични и структурни характеристики, повърхностни и междуфазови физико-химични взаимодействия с използване на съвременни физични методи: наноиндентация, компютърна томография и други преки методи за наблюдение. Получените резултати разширяват базисните познания за изучаването на композитните материали, за контролиране на структурата им и очакваните свойства.

Служител

Стая Phone
(+3592)

e-mail

доц. д-р инж. Валерий Борисов Найденов – Ръководител 420,

Блок 1

979 3229 naidenov@imbm.bas.bg
доц. д-р Маргарита Милчева Натова 118 979 6417 mnatova@imbm.bas.bg
доц. д-р Иван Александров Ростовски 109А 979 2011 i_rostovsky@abv.bg
доц. д-р Мирона Константинова Миронова – Научен секретар 109А 979 2011 mirona@imbm.bas.bg
инж. Евелина Миткова Симеонова-Иванова 505 979 6716 e_simeonova@imbm.bas.bg
гл. ас. д-р Ирена Тодорова Борованска 120 979 6409 reniboro@imbm.bas.bg
ас. Кристина Григорова 203,

Блок 1

979 2095 kristina.grigorova@imbm.bas.bg
инж. Таня Иванова Радева 505 979 6716 radeva@imbm.bas.bg
Лаборант Румен Николаев Евлогиев 50 979 3221 revlogiev@gmail.com

 

м. н. ап. Георги Кирилов Гоцев Работилница, 101

Асоциирани ЧЛЕНОВЕ

проф. Г. Захариев 209 979 6428 meziodo@gmail.com
доц. д-р Георги Костов Коцев 120 979 6409 g_kotzev@imbm.bas.bg
доц.д-р Страшимир Любенов Джумалийски 120 979 6409 str_djum@imbm.bas.bg