Биомеханиката е интердисциплинарна област, включваща теоретични и експериментални изследвания на механично то поведение на живи системи . В частност в нея се изучават структурите и функциите на човешкия организъм на макро, микро- и нано-равнище. След дешифрирането на човешкия геном се развива нова област на биомеханични изследвания – динамични и реологични свойства на ДНК и белтъчните молекули. Използват се методи на нелинейната механика на непрекъснати среди, на детерминистичен и статистически анализ на биомедицински времеви редове, на фазов и бифуркационен анализ на динамични модели, както и 3D компютърно моделиране и симулиране на движенията на човека. Получените резултати разширяват фундаменталните знания за биомеханичните процеси в живите системи при нормални, патологични и екстремални условия на макро-, микро- и нано-равнище. Изследванията са ориентирани към подобряване на диагностицирането и терапията на заболявания като ортопедични травми, сърдечно-съдови нарушения и ракови тумори, както и към прилагане на нови подходи при проектиране на протези и ортези. Биомеханич ните изследвания подпомагат също изследванията в областта на роботиката и спорта.

 

Служители

стая

тел. (+359 2)

e-mail

112
979 6413

antonova@imbm.bas.bg

107
979 6411

S.Nikolov@imbm.bas.bg

107
979 6411

edissonov@abv.bg

408
979 6467

kiriazov@imbm.bas.bg

227
979 6412

m.kirilova@imbm.bas.bg

112
979 6413

iivanov@imbm.bas.bg

104
979 6378

gergana@imbm.bas.bg

432
979 6485

stefan@imbm.bas.bg

227
979 6412

ely@imbm.bas.bg

гл. ас. д-р Евгени Владимиров Койчев 110 979 2006 koytchev@imbm.bas.bg
104
979 6378

michaela@imbm.bas.bg

ас. Василка Крумова Паскова 112 979 6413 v.kostova@imbm.bas.bg
ас. Момчил Ненов 107 979 6411 m.nenov@imbm.bas.bg
410
979 6468

radosveta@imbm.bas.bg

ас. д-р Аника Свиленова Александрова (секретар) 104 979 6378 a.alexandrova@imbm.bas.bg

Десислава Самуилова Деспотова

208 979 6427 despotova85@imbm.bas.bg
Камен Никифоров Христов 53 979 6450

Асоциирани

Проф. дтн Александър Рачев 209
Доц. д-р Стоян Стойчев 312 979 6448 stoyan@imbm.bas.bg
Доц. д-р Владимир Медникаров 53 979 6450