НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Учените от института извършват пряко приложение на своите постижения и осъществяват трансфер на технологии в различни области на промишлеността, земеделието, медицината и спорта.

През последните години се изпълняват годишно 30-40 договора със стопански организажии от страната. Иновационната дейност на института се извършва чрез проекти финансирани от Националния иновационен фонд. До момента се изпълняват 4 проекта и се подготвят още 3 такива.

Създаден е Център за трансфер на технологии в областта на механиката в сътрудничество с учредената в БАН фондация “ГИС Транфер-център”. На базата на научно-приложни разбработки на института в София и десетки градове в страната са изградени художествено оформени фонтанни комплекси. Институтът е съучредител на клъстер “Мехатроника и автоматизация”, финансиран от програмата ФАР на ЕС. В рамките на този клъстер институтът сътрудничи с 13 организации, от които 10 са малки и средни предприятия.

Институтът е сертифициран за оценка на бетонни отливки по БДС ( номер NB 1938 от Регистъра на Европейската комисия). 

ОБРАЗОВАНИЕ

Учените от Института по механика участват активно в образованието на високо квалифицирани специалисти в областта на теоретичната и приложна механика, биомеханиката и мехатрониката.

Институтът има средно по 15 докторанти на година. Учени от института четат лекции в СУ "Кл. Охридски", ТУ - София, ПУ "П.Хилендарски", ТУ - Варна и др. Те са канени да изнасят лекции също за студенти и докторанти във Франция, Германия, Белгия и САЩ. В ИМех се организират курсове за следдипломна квалификация на специалисти по безразрушителен контрол на машини и съоръжения, в съответствие със стандартите ISO 9712, ISO 20807, ISO 18436, EN 473 и EN 4179.

Създадени са имитационни модели и учебен софтуер, приложими за откриване и обучение на млади таланти в България в областта на математиката и механиката. Институтът има спечелен проект по Оперативна програма "Развитие на човешки те ресурси" на ЕС за подкрепа на обучението на докторанти и млади учени в областта на микро- и нано-механиката.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АПАРАТУРА

 

Лазерна установка за спекъл интерферометрия

В института има изградена локална мрежа от нас 100 компютри и базиран на LINUX клъстер от 24 компютри. Разработени са експериментална апаратура и методи за изследване на различни системи:

 

  • Лазерна система за измерване на премествания и деформации в твърди тела и течности чрез спекъл-интерферометрия;
  • Уреди за измерване и безразрушително изпитване на физични и механични свойства на материали, заварки и конструкции;
  • Лабораторна база за експериментални изследвания и физично моделиране на технологични процеси в системи за хидротранспорт и напояване;
  • Оборудване за проектиране на компютърни системи за управление на фонтани;
  • Компютърна система с вискозиметът за реологични измервания на физиологични течности;
  • Лабораторно оборудване за изпитване на материали на опън и изследване на релаксация на напрежения.

ОСНОВНИ ИЗДАНИЯ

Journal Of Theoretical And Applied Mechanics

 

Series on BIOMECHANICS

 

Поредица „Приложна Математика и Механика"

 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

През последните години ИМех участва в 5 проекта по Шеста и Седма РП на ЕС, като два са международни научни мрежи по компетентност на Европейската комисия с над 70 други научни организации, един мащабен интегриран проект в областта на високите технологии, един целеви проект в областта на геномиката, и проект за обучение по програмата Мария Кюри в Европейска мрежа в областта на МЕМС;

Институтът участва също в проект по програмa COST на Европейската научна фондация, 6 проекта на НАТО, 1 проект на НАСА на САЩ, 3 проекта с ДФГ, 22 проекта с НФ “НИ” на МОН, 1 проект на МОН с Гърция, 1 проект по прогрма «Рила» с Франция. Институтът изпълнява 19 проекта по двустранно сътрудничество на БАН с академии и научни организации от Англия, Белгия, Германия, Франция, Чехия, Унгария, Русия, Украйна, Беларус, Израел и др.

Общо институтът има участие в 13 научни проекта по Четвърта, Пета, Шеста и Седма рамкови програми на ЕС, 11 проекта по програми на НАТО.

Институтът е съосновател на виртуален институт КММ-ВИН със седалище в Брюксел.

Той е също така част от GRID-обществото в България и част от Европейския GRID - проект EGEE2.

Тема на проекта

гл. координатор

Рег. №/ Акроним

име, институт, страна

инструмент

тематичен приоритет/

хоризонтална дейност/JRC/Евратом

съкоординатор от БАН

брой участници в екипа

1. Gas Flows in Micro Electro Mechanical Systems

215504 / GASMEMS

Sp3 People, Marie Curie Networks for Initial Training

Срок: 4 год.

Начало: 1 окт. 2008

Total budjet: 3 940 190 € /

BG 248 258 €

Проф. Стефан Колен (Stephane Colin), Университет на Тулуза, Франция

Ст.н.с. Стефан Кънчев Стефанов,

Институт по механика, България

(4 участници - 4 мъже)

Общо: 13 основни+5 асоциирани страни-членки на ЕС - Франция, Великобритания, Германия, Холандия, Италия, Ирландия Гърция, България и др.

2. Setting up Research Intensive Clusters for Characterization of Polymer Nanostructures

218331 / NaPolyNet

FP7- NMP-2007

Срок: 3 год.

Начало: 1 април 2008

Total: 1 200 000 €/

BG 63 558 €

Д-р Клара Силвестре (Clara Silvestre), Институт по химия и технология на полимерите, CNR, Позуоли, Неапол, Италия

Проф. дтн Румяна Коцилкова

Институт по механика (ЦЛФХМ) България

Ръководител на работен пакет

(5 участници-2 мъже/3 жени (1 млад учен))

Общо: 15 участници от

Италия,България, Германия, Испания, Великобри-тания, Франция, Румъния, Чехия, Гърция, Холандия

3. Improving the services of the NMP NCP Network through

Trans-national Activities

233160 / TeAm

FP7- NMP1-2009

Срок: 2 год

Начало: 1 април 2009

Total budjet: 998 100 € /

BG 55 319 €

Д-р Анастасия Константиноу (Anastasia Constantinou), HELP-FORWARD, Атина Гърция

Проф. дтн Румяна Коцилкова

Институт по механика (ЦЛФХМ) България

(1 участник - 1 жена)

Общо: 15 участници от

Гърция, Ирландия, Италия, България, Германия, Естония, Великобритания, Малта, Турция, Румъния, Чехия, Унгария, Полша, Португалия, Русия

4. Institutional Development of Applied Nanoelectromagnetics: Belarus in ERA Widening

266529 / BY-NanoERA

FP7-INCO.2010-6.1 -CSА (Eastern Europe and South Caucasus)

Срок: 3 год.

Начало: Окт. 2010

Total budjet: 380 800 € /

BG 34 000 €

Проф. Сергей Максименко ( Sergey Maksimenko)

Institute of Nuclear Problems, Минск, Белорусия

Проф. дтн Румяна Коцилкова

Институт по механика (ЦЛФХМ) България

(5 участника-1 мъж / 4 жени (2 млади учени))

Общо: 7 участници от

Белорусия, Германия, България, Гърция, Италия

5. Hybrid ultra-precision manufacturing process based on positional and self-assembly for complex micro products

026622 / HYDROMEL

FP6-2004-NMP-NI-4

Срок: 4 год.

Начало: Окт. 2006

Total budjet: 13 500 000 €

BG: 447 000 €

Ст. н.с. д-р инж. Костадин Костадинов

Институт по механика - БАН

(26 участника - 20 мъже / 6 жени)

Общо: 23 научно-изследователски организации и фирми от Швейцария, Германия, Франция, Италия, Великобритания, България и др.