Институт по Механика към БАН

Мисия:

Институтът по механика (ИМех) е водещ научен център с дългогодишни традиции във фундаменталните и приложни научни изследвания в областта на механиката, роботиката, мехатрониката, биомеханиката и сродни области. Той участва в подготовката на докторанти и висококвалифицирани специалисти, осъществява експертна и иновационна дейност и пряко прилага научни резултати в практиката. Основни приоритети на ИМех са развитието на тематиката на института в съответствие със световните тенденции в механиката; осъществяването на активно международно научно сътрудничество и приобщаването към тенденциите и насоките на Европейския съюз за развитие на науката.

История:

Институтът по механика е наследник на Института по техническа механика (ИТМ), основан през 1962 г. На основата на кадри от Математическия институт, Института по техническа механика и Института по водни проблеми през 1972 г. се създава Институт по математика и механика и Централна лаборатория по биомеханика. През 1977 г. Секциите по механика на Института по математика и механика и Централната лаборатория по биомеханика се обединяват в Института по механика и биомеханика, който през 1993 г. се преименува в Институт по механика. От 1987 г. Институтът се помещава в самостоятелна сграда. Главна заслуга на създаването и развитието на института има неговия първи директор акад. Г.Бранков

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Контакти:

Тел:  +359 2 979 64 20

Факс: +359 2 870 74 98

E-mail: office@imbm.bas.bg

Адрес:

София, 1113 

ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4